నూతన ప్రక్రియ: "సప్తపది ";- కొప్పరపు తాయారు
 (ఈ ప్రక్రియ కు సృజన కర్త  శ్రీసుధామ గారికి నమస్సులు )
 
1) పాట
     ఆట
            కలిగిన ఇంట బ్రతుకు వరాల పంట!
2) శాంతం
    కాంతం
               కలిసి తిరుగాడితే ఆఇంట సంతోషాలు
                అనంతం !
3)మాట
    బాట
              వెరసి  బ్రతుకే వైకుంఠ ధామం ప్రతి ఇంట !
4)ఆలన
   పాలన 
             అవసరం సంతోషకరమైన  జీవిత బంధానికి 
              లాలన !     
5) మమత 
     సమత 
         
        ‌.  ప్రతీ ఇంటా అనురాగ బంధాల మధులత !

కామెంట్‌లు