చిత్రానికి పద్యం ; మిట్టపల్లి పరశురాములు
 జ్యోతివెలిగించుసమయాన-ప్రీతియవని.                               
 సంప్రదాయపుదుస్తులు-సముచితముగ.                        
 మేనుధరియించిచేయాలి-మేటిపూజ.                                      
  పొరుగుసంస్కృతివిడనాడ-పెరుగుకీర్తి

కామెంట్‌లు