చిత్రానికి పద్యం ; మిట్టపల్లి పరశురాములు
 ఉదయకాలముసూర్యుడు-నుత్సహమున.                                 
పసిడి రంగుల శోభచె-పరవసించి.          
 పంటపొలములపైవాల-మింటనుండి.                                        
 చెరువునిండుజలముచేత-కరువుదీర్చె.

కామెంట్‌లు