చిత్రానికి పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 వర్షము జోరుగ కురియగ                 
వర్షిణిమోదమునుపొంది-వానలొతడిసెన్                       
వర్షమునాపను దళమును               
 హర్షముననుపట్టుకొనియె-హాయినిగొలుపన్.                                      
  *.        *.       **.          

కామెంట్‌లు