ఆధ్యాత్మికం:-మమత ఐల-కరీంనగర్-9247593432

శివమయం    పాట
ఉ...ఉ...ఉ...ఉ...ఉఉఉఉఊ...
=====================
శివ నామంబును గొలువ
మీ చింతలు బోవును లెండి!
శివ సత్తలకీజగమందు
ఆనందంబట చూడండి!  //2//

ధరలో ధర్మంబంత తన బాటే నడవాలండి.
తను నడిపే న్యాయం 
చేసే నర్తన ఆగదు ఇక లెండీ..! 
తను నడిపే న్యాయం 
చేసే నర్తన ఆగదు ఇక లెండీ..! 
//శివ//

తన ఒంటిని రెండుగజేసి
సతికిచ్చిన బాట ఇదండి
ప్రతి ఇంటికి తానెజమానై
శివమెత్తిన సత్యమిదండి

న్యాయానికి ఊపిరిగా
నమ్రతగా నవ్విస్తాడు
సత్యంబును జూపించ
సరసననే కొలువుంటావు

తన నమ్మిన వారికి
తండ్రిగ తానై దిగివచ్చేనండి
ఆ కాలమునైన కట్టిపడేసే ఘనతే తనదండీ..

//శివ నామంబును గొలువ
మీ చింతలు బోవును లెండి!
శివ సత్తలకీజగమందు
ఆనందంబట చూడండి!  //2//

ఏ దిక్కనచూసిననూ
తను చుక్కగ మెరిసే నండి. 
సర్వంబు శివమయమే
అవమానంబిక లేదండి.

ఆ పార్వతి మాతవలె
కాళిక రూపంమీదండి
మహిలలనీ లోకమున
శివశక్తిగ బిలిచేరండి.

ప్రకృతి మాతకు పర్వదినంబై
తానుండేనండీ....
పదిమందిలనైన పరమాత్ముడిని
నమ్ముచు దలవండీ...

//ధరలో ధర్మంబంత తన బాటే నడవాలండి.
తను నడిపే న్యాయం 
చేసే నర్తన ఆగదు ఇక లెండీ..! //

ఆ....ఆ....ఆ...అ..అ...ఆఆఆ...

ప్రతి దీపంనందు దాపున ఉండే 
దైవంతానండి.
ప్రతి కోవెలనందు కలుగమారే
తల్లులు వినరండీ...

శివలీలల మహిమ 
చిత్తమునందు వికసించాలండీ...
అవమానంబన్నది లేక
గౌరతనే పొందడీ...

ఈ ధరకే తోబుట్టువుగా
ఆ గణపతి కొలుండంగ
ప్రతి వనితకు స్వర్గంబే
అవమానంబికలేక లేదండి.


ధరలో ధర్మంబంత 
తన బాటే నడవాలండి.
తను నడిపే న్యాయం 
చేసే నర్తన ఆగదు ఇక లెండీ..!//

తన ఒంటిని రెండుగజేసి
సతికిచ్చిన బాట ఇదండి
ప్రతి ఇంటికి తానెజమానై
శివమెత్తిన సత్యమిదండి

//శివ నామంబును గొలువ
మీ చింతలు బోవును లెండి!
శివ సత్తలకీజగమందు
ఆనందంబట చూడండి!  //2//

కామెంట్‌లు