హరివిల్లు రచనలు,-కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864.
హరివిల్లు 151
🦚🦚🦚🦚
చంద్ర రేఖ చూడంగ
ఉప్పొంగె శివ గంగ.....!
గోవు పాలు పితుకంగ
నురుగుప్పొంగె వేగంగ...!!

🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 152
🦚🦚🦚🦚 
వేకువ జామున మేల్కో
దేవాలయము చేరుకో.....!
పరమేశ్వరుని వేడుకో
ముక్తి మార్గము కోరుకో.......!!

🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 153
🦚🦚🦚🦚 
కలలో పూ ఊయలనై
మదిలో ముదమిగ ఊగాను...!
పున్నమి వెన్నెల వెలుగై
దిగులును దివికి చేర్చాను........!!

🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 154
🦚🦚🦚🦚 
దేశ గౌరవ పిలుపులే
సహస్ర వజ్ర కవచాలు....!
దేశాభిమాన జనులకు
వజ్రోత్సవ కానుకలు........!!

🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 155
🦚🦚🦚🦚 
నోటును పొదుపు చేసుకో
ఋణపాశము దరిచేరదు...!
మాటను అదుపు చేసుకో
శతృ శేషము కనబడదు.......!!
  
                     (ఇంకా ఉన్నాయి)

కామెంట్‌లు