చందమామ , మన మేనమామ!;- డా పివిఎల్ సుబ్బారావు , 94410 58797.
పంచపది ,
=========
నా పంచ పదుల సంఖ్య

1016.
భూమి దాటి ఉపగ్రహం,
 ఎగిరే త్రివర్ణ పతాకము!
 
శాస్త్రజ్ఞుల నిరంతర కృషి, తెచ్చే ఘన విజయము!
 
అంతరిక్ష రంగాన భారత్, తలఎత్తిన క్షణము!

ఈ సూర్యాస్తమయం,
   చంద్రునిపై,
      వెలుగుల ఉదయము !

చంద్ర మండల దక్షిణ భాగం, 
భారత్ మోపే పాదము, పివిఎల్!

1017.
విక్రమ్ చక్రాలు వేస్తున్న, మూడు సింహాల గురుతులు !

చంద్రునిపై నిలిచే తరగని,
 చెరగని ముద్రలు!

అందించు ఆ సమాచారము,
 ఉపయోగం  బహు రీతులు! 

"యువత " శాస్త్రజ్ఞులు,
 కావాలనే దీక్షకు పునాదులు! 

అంతరిక్ష పరిశోధన,   చంద్రయాన్మహాఅభియాన్, పివిఎల్!
_____'____


కామెంట్‌లు