చిత్రానికి పద్యం మిట్టపల్లిపరశురాములు

 సరుకుకొనెడివారు-సంతలొకరువైరి   
 పొట్టకూటికొరకు-పోరుసలిపి       
అమ్ముకొనుచునుండ-నవనిలొబుట్టలు.                                 
వెదురుబతుకులన్ని-వెతలుజెందె.      
*.     *.      *.          *.   
కామెంట్‌లు