చిత్రానికి కవిత ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు.


 చుక్కలజాబిలిమీదను       
 చక్కగపయనించిజెండ-శాస్త్రజ్ఞులచటన్                            
 మక్కువమీరగనెత్తిరి మొక్కెదమెప్పుడునుమీకు-మోదములలరన్.                                     ...     ....      ....    ....                             
చందమామనుచేతిలొ-చక్కగాను పట్టుకున్నట్టిమహనీయ-
దిట్టులార భరతకీర్తినిశిఖరాన-
చరితనిలప నిజముజేసిరివిక్రమ్నిహమునందు వెన్నెలమ్మనుజూడగ-కన్నులార.     
   *.    *.   *. *.  

 


కామెంట్‌లు