తెలుగు .... కోరాడ నరసింహారావు !
తెలుగు తల్లి మనది.. 
  తెలుగు భాష మనది... 
    తెలుగు వారము మనము 
.     తెగులు పట్టె నహో..... !!

మన తీయన్ని తెలుగును... 
   చేదుగా  చూపుచూ ... 
  ఆంగ్లమ్ము మననేల... 
  కా లూనె  నానాడు !

ఆంగ్లమ్ము రానిదే... 
  ఉ ద్యోగము లుండవను 
     భ్రమను కలిగించె....నా  
    తెల్లవారు !!

మెరమెచ్చుల కాన్వెంటు ల లో
మమ్మి, డాడి...ఆంటీ, అంకు లనిపించి... తల్లిదండ్రులలో 
భ్రమలు కల్పించే.... !!

అమ్మతో మొదలైన... 
  అందమైన భాష... !
   కమ్మని పద్యాల మన
 తెలుగు భాష... !
    ఎన్నొ యాసలతో అలరారు మన భాష... !
సుబోధక మైన ఈ తెలుగు భాష... !

నేర్చుకో ఎన్నైన భాషలను నీవు !
    మాతృభాషను మరువ బోకు ఏనాడూ ... !
జై తెలుగు తల్లీ.... !
  జై తెలుగు భాషా... !!
  జయము నీకు... 
     ఓ

తెలుగు సోదరా... !
 ... జయము,- జయమమ్మా 
...మాతెలుగు సోదరీ.... !!!
   . *******

కామెంట్‌లు