* కోరాడ మినీలు *

 ...@ తలచుకుంటే... !
......        *****
ఆహారం కోసం మొదలైన అన్వేషణా విజయోత్సాహం... 
 ఎన్నెన్ని సో ధనలకు దారితీసింది !?
    కొండ గుహాలనుండి మనిషిని చంద్రుని పైకి తీసుకుపోయింది కదూ... !!
       ******
 ......      * దుర్లభమే... !*
....            ****
శోధించి... సాధించే ప్రత్యేకతే కదూ......, 
    ఈ మనిషిని మహోన్నతుని గావించింది... !
.   జంతూనాం... నరజన్మ దుర్లభమే....!!
         ***** 
      @ విజయోత్సాహం... !*
           ******
..కోటానుకోట్ల ఖర్చైనా.... 
     ఎన్నెన్నో ప్రయాసలు పడినా 
  విజయోత్సాహంలో... 
  ఆ వ్యయ ప్రయాసలేవీ కనిపించవు..., 
   నిఖార్సైన ఆనందం తప్ప !!
        ******
ఈ తత్వమే..... !
.....       ****
శోధించి, సాధించే తత్త్వం... 
  ఈ ఆది మానవుని...
     అంతరిక్షాన్నే కాదు...  
     సృష్టి సమస్తాన్నీ...
..     విశ్లేషించ గలిగే.... 
         ఆధునిక మేధావిగా మలిచిందా ..... !?
        *******
కామెంట్‌లు