హే కృష్ణా- కోరాడ నరసింహా రావు !
వెన్నయినా... మన్నైనా... 
 ప్రియమారగ తినగలవు !

జట్టుగాళ్లతో కూడి.... 
  మీగడ పాలను, వెన్నముద్దలు దొంగిలించగలవు 

ఆలమందలతో... అడవులకేగి.. 
                ... గోప బాలురతో           చద్దిబువ్వలను 
.   కలిసి తినగలవు !

అమ్మకు నోటను బ్రహ్మాoడంబునే 
    చూ పించనూ గలవు !
కొనగోటితో ఆ గోవర్ధనమును ఎట్టి నిలుప గలవు !

మడుగున ఆ కాళీయుని.... 
 శిరములపై... తకధిమి యంటూ తాండవమాడెదవు 
 
చంపవచ్చిన రక్కసులందరి పీచమణచ గలవు... !

గోపిక

లందరితో... 
 సయ్యాటలాడ గలవు.... 
 తుంటరి కృష్ణా... !
 నీ బాల క్రీడలతో.... మము 
మై  మరపించెదవు !!
    ఓ బాలకృష్ణా... జేజేలు !
 మధురాధిపతీ  జేజేలు !!
.     *****

కామెంట్‌లు