రావమ్మా! వరలక్ష్మి.;- త్రిపురారి పద్మ.జనగామ.
పల్లవి::
ముత్యాల ముగ్గులన్ని
ముంగిట్లో మెరిసాయి
వర్ణాల పువ్వులన్ని
నీకోసం విరిసాయి
రావమ్మా !వరలక్ష్మి
పిలిచింది గృహలక్ష్మి.

   "ముత్యాల"

చరణం::
పసిడిలాంటి పసుపునద్ది
 కుంకుమనే
తీర్చిదిద్ది
ఇంటింటి గడపలన్ని
శోభితమయి నిలిచాయి.
పచ్చదనపు కాంతులతో
తోరణాలు వెలిసాయి 
కుసుమాల మాలికల
పరిమళములు
వీచాయి 
రావమ్మా! వరలక్ష్మి
పిలిచింది గృహలక్ష్మి.
      "ముత్యాల"

చరణం::
కొలనులోని తామరలా
వికసించెను నీ వదనం
ఎర్రన్ని సూర్యునిలా
కనిపించెను నీ తిలకం
అందమైన వెన్నెలగా
చలువ పంచె
 నీ హాసం
మధురమైన రవళిగా
వినిపించే నీ గానం.
రావమ్మా! వరలక్ష్మి
పిలిచింది గృహలక్ష్మి.
      "ముత్యాల"

చరణం::
గలగలమను గాజులతో
ఘల్లుమనెడి అందెలతో
చిరునగవుల దొంతరతో
చల్లనైన దీవెనతో
వెల్లువంటి కరుణతో
మల్లియంటి మనసుతో 
కనకంబు రాశులతో
కామితములిడు వరములతో
రావమ్మా! వరలక్ష్మి
పిలిచింది గృహలక్ష్మి.
      "ముత్యాల"


కామెంట్‌లు