హరివిల్లు రచనలు ; -కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864.
 హరివిల్లు 306
🦚🦚🦚🦚
మంచి ఆలోచన
వ్యతిరేకమవ్వదు...‌.‌!
వివేచన కలిగిన
ఆలోచన వైరి కాదు....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 307
🦚🦚🦚🦚 
బలాలు బలహీనతల
నిరూపితం జీవితం......!
పుట్టిన నాటినుండి 
పోరాడు జీవితాంతం....!!
 
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 308
🦚🦚🦚🦚
గుండెలోని ప్రేమను
పదిలముగా నిలుపుదాం..!
విశ్వంలోని ప్రేమను
పదిమందికి పంచుదాం....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 309
🦚🦚🦚🦚 
దైవభక్తి యందు
తగు నిష్ఠ నిలుపుము...!
విశ్వసించి భక్తి యందు
విశ్వాసము పెంచు........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 310
🦚🦚🦚🦚 
విడిచి పారవేయు
వలువలు కావివి.....!
పిలిచి చేరదీసి నేర్పు
గొప్ప విలువలు మనవి...!!
                (ఇంకా ఉన్నాయి)

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం