జీవన సార్ధకత.;- డా. పివిఎల్ సుబ్బారావు , 94410 58797.
 22.
త్యాగం జీవితం చివరిమెట్టు, మహోన్నతంగా నిలబెట్టు! 
త్యాగం బతుకు గుట్టు,
జనం గుండెల్లో గుడికట్టు! 
సదాజాతికి ఆదర్శం చూపెట్టు, 
         జనం భుజం తట్టు!
 అందరిని కూడ గట్టు,
    సరి త్యాగం బాట పట్టు !
మనిషి త్యాగం నేర్వకుంటే,
    తృణం  కన్నా తీసి కట్టు!
23.
.*సేవ* మానవత్వ సంచార,   
          నూతన అవతారం!
   
  మానవ జన్మ ధన్యం,
           అసలైన నరలక్షణం! 
"సమాజసేవ అంకితం" మరి,   
     ఉండదు తరతమ భేదం! 
 ప్రతిఫలాపేక్ష లేని సేవ,
         సార్ధక జీవనం బ్రోవ !
 సార్ధక జీవనమే,
   సాటివారికి చూపుత్రోవ!
24.
సేవ దైవం చిరునామా, నీకు, 
     తప్పక తెలియాలి సుమా!
 జీవించడం సేవించడం ,
     ఈ సత్యం మరవకుమా !
  సేవకు ప్రతిగా సేవ,   
       చేయాలనుకోకుమా 
ఆర్తులకు సేవ చేయి ,
జన్మ ఋణం తీర్చి వేయి! 
దరిద్ర నారాయణా సేవావ్రతం, నారాయణ దర్శనం తథ్యం!
_____________________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు