జీవన సార్ధకత.;- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797
 43.
    మనసు మృదుత్వం,
         తద్వారా మానవత్వం! 
   మనకోసం అరవై నాలుగు ,   
            కళలు సుసంపన్నం!
    ఒక కళ ప్రవేశం, 
        అభ్యాసం, నైపుణ్యం !
    కళ ఇస్తుంది కళ ,
              నీ బతుకు కళకళ!
 
    కళలేకుంటే,
             నీకుండేది ప్రేత కళ!
44.
     దేవుడిచ్చిన ఇంద్రియాలు,   
        మనసు, గుర్తించు!
   కళాకారుల ప్రతిభ కాంచి,  
             అనుభవించు !
   వారి ప్రదర్శనలు తరచుగా,  
          ప్రీతిగా తిలకించు !


  తద్వారా సాత్విక జీవనం,   
              కొనసాగించు !
   మన దుర్మార్గం తగ్గించేది,
           స్వీయ కళారాధనే!
45.
      సన్మార్గం వైపు ,
              నడిపించేది కళ !
    మానవ జీవన ,
          తరణోపాయం కళ! 
    దైవసాక్షాత్కారం ,
              కళతోనే సాధ్యం!
     కళాకారులకు పుట్టిల్లు,
             భరత ఖండము!
    కళ జీవితాన తరగని,
                 ఇక్షుఖండము!
_______________________
రేపు కొనసాగుతుంది.

కామెంట్‌లు