జీవన సార్ధకత.;- డా. పి వి ఎల్ సుబ్బారావు, 9441058797.
67. 
     ఇక్కడ నీవు,
       ఎన్నాళ్ళున్నా ఏమిటి ?
     
      జీవించి నన్నాళ్లు ,
                చేసినది ఏమిటి?
   
   బతకడం, అఃటావా,
     జంతువుల కన్న నయమా?

   భూమికి భారంగా,దూలానికి,
          చెదపురుగై   బతకకు! 

     మానవహారాన,
             రత్నమై ప్రకాశించు!

68.
       ఆ యుగం నుండి,
           ఈ కలియుగం!
 
      ఆది నుండి,
                వింతల యుగం !
     
     చూస్తున్నాంగా,
           మనం నిత్యం జగం!

     భోగం రోగాల,
         అత్యంత ఐకమత్యం!

   ఆపైన అన్ని వదిలి, గమ్యం,
   తెలియని ఒంటరి ప్రయాణం!

69.
    అకృత్యాల అగ్నిగుండం,    
              ద్వేషాల ఆజ్యం!

   పగలమారణహోమాలు,  
          పంతాల సమిధలు!
 
    పరస్పరం అనుమానం ,
           క్రోధం కొలమానం!

    అసహనం అనుక్షణం,
       అశాంతి తో" రణం !

  "మంచి", మబ్బు,
   తేలిపోతుంది,నిలవదు!
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు