చిత్రానికి కవిత ; - *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 తెలుగుదనమునిండు-వెలుగులువెదజిమ్మి.                                           
సరళముత్యములను-చాలపేర్చి           
అక్షరములచేత-నబలులగెలిపించి                 
 నిలచిపోయేపేద-నిలయమందు.    
  పుత్తడి బొమ్మగపూర్ణను           
 కొత్తగజీవనపథమున-కొమ్మగనిలపన్.                                       
 మొత్తముబతుకునుదిద్దియు.       
 సత్తువపొందగురజాడ-సంతసమొందెన్.                                    
   *.   *.   *.     *.  

కామెంట్‌లు