వింత ఎద్దులు! అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ

 గ్రీకుల యుద్ధ దేవత ఎరిస్.అతని పచ్చిక బయళ్ళవద్ద రెండు పెద్ద ఎద్దులున్నాయి.దేవశిల్పి హెఫాయిస్టస్ చేశాడు.వాటి గిట్టలు కంచువి.ఆప్రాంతాన్ని గిట్టలతో కుళ్ళబొడుస్తాయి. కంచు కొమ్ములతో పెద్ద చెట్లను నేలపై బడేలా కూలుస్తాయి.వాటిని ఎవరూ అదుపుచేయలేకపోయారు.వాటితో ఎలిస్ పొలాన్ని దున్నాలి.జేసన్ ఆపనికి సిద్ధపడ్డాడు 🌹
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం