అడగడం నావంతు - చెప్పడం మీవంతు.;- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
 బాలలు దిగువున కుండలీకంలోని అక్షరాలు క్రమంలో రాయండి ఒక మహర్షి తెలుస్తాడు.
* (క) నికరం.
అ(ర్ధ)భాగం.
(మ) రో రోజు.
* అ (మృ) తం
కల(కం)(డ).
* (దు) న్నపోతు.
ఆశీ (ర్వా) దం.
(స)హనం.
* (అ)(గ) డ్త
సమ (స్త్య)
* (అ) (ధ) రాలు.
గ(ర్వ) పడు.
* (క)లిమి.
శ(త్రు)(వు)
* (ధ) నమే.
(థీ) రుడు.
(చి) న్నది.
* (గౌ) రవం.
(త)(మ) దే.
* (ఉ) ట్టిలో..
(దం) చ(క).
* (అ) (ష్ట) చెమ్మ.
(వ)(క్ర) మార్గం.
* (పు) లుపు.
(ల)క్ష్మిదేవి.
అమావా(స్య).
* (జ)(మ) చేయి.
ఇది(ద)(గ్ని).


కామెంట్‌లు