అక్షరాలు ; - ...కోరాడ నరసింహా రావు !
మనం అక్షరాలు నేర్చుకుంటే పిల్లలూ.... 
ఈ ప్రపంచమే ఒక పుస్తకమై,
 మన ఈచేతిలోకి వచ్చేస్తుంది... ! 
 ఆ అక్షర జ్యోతుల వెలుగులో 
ఈ భూగోళమే మిల - మిలా... 
  మెరిసిపోతుంది... !
ఆ అక్షరనక్షత్ర పుస్తకాకాశంలో 
 అంతరిక్షమంతా తళ -తళ లే!!

అక్షర తరువును ఆశ్రయించినవారు ... 
  సేద దీర్చే నీడనే కాదు.... 
  కడుపునిండే... మధుర ఫలాలనూ  పొందవచ్చు !

చదువంటే.... 
  గమ్యం చేర్చే మార్గం !
  బ్రతుకు బాటలో పరిమళం!
   చదువుకుందాం అందరం.... 
    అందరినీ చదివించుదాం !
  ఆ అక్షరదీపాల వెలుగులో... 
  ఈ ప్రపంచాన్ని.... 
      ప్రకాశింపచేద్దాం.... !!
     *****************


కామెంట్‌లు