చిత్రానికి మాటలు ; టి. వి . రాజగోపాలన్ , మైసూర్

 ఇంటింటికి వెళ్లి, కుడుములు తిని వచ్చి
కడుపు నొప్పి అని చెప్పావా, అంతే మరి...
కామెంట్‌లు