చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లి పరశురాములు

 అక్షరకవితలగన్నులు           
లక్ష్యముగనుజేసికొనియు-లక్షలజనలా                                     
పక్షమునిలచినయోధుడు         
అక్షరరణమాచరించి-యాంధ్రులతరిమెన్.                                         
  *       *.     *       *   
కలమునుగళమునుపదునుగ.             
 కలగలుపునుజేసుకున్న-కవికాళో జీ.         
 వలచినరాష్ట్రముకోసము.          
కలమునాయుధముజేసి-కవితలనల్లెన్.                                                  *.      *.     *.        *   
కామెంట్‌లు