చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లి పరశురాములు

 కం:
తెలుగక్షరములుపలకన
గలగలనగుచునుపలువురు-గలసియు బాలల్
భళిరా! వ్రాయుచు నుండిరి
వలచినవిద్యలనవెన్నొ-వాసిగనేర్వన్
                   **
కామెంట్‌లు