ఓ మనిషీ !; - కోరాడ నరసింహా రావు !
సాకీ :- ఓ మనిషీ... తెలుసుకో ఏది నీ గతి..?భారతీయమే చూపించు నీకు సద్గతి.... !

పల్లవి :- భక్తి-శ్రద్దలే...భారతీయుల విజయ రహస్యం !
  సదాచారమే  సద్గతికి ప్రధమ సోపానం... !!
       " భక్తీ, శ్రద్దలే......"

అనుపల్లవి :-
     వేద విద్యతో ప్రపంచానికే 
..గురువై చెప్పినదీభూమి !
 జ్ఞాన, విజ్ఞాన - సిరి, సంపదలతో తుల తూగినదీ మన  భూమి !!....2

చరణం :-
      సత్కర్మలతో  - సత్సంగముతో యోగివై నీవు బ్రతకాలి..., 
     తత్ ఫలితముగాఆనందాల భోగివే నువ్  కావాలి... !!...2
      " భక్తీ... శ్రద్దలే......!"

చరణం :-
   నీ జీవిత మీ  ప్రపంచానికి ఆదర్శమయీ నిలవాలి !
  మన జాతి కీర్తి దశదిశలా 
   వ్యాపించాలి... !!

     "ఓ మనిషీ....భక్తి -శ్రద్దలే"
  *********************

కామెంట్‌లు