హరివిల్లు రచనలు -కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864.
 హరివిల్లు 386
🦚🦚🦚🦚
శబ్దార్థాలమధ్య సమ
సమన్వయం గ్రహించు...!
కవితల అంతరార్థాన్ని
స్పష్టంగా స్వీకరించు.......!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 387
🦚🦚🦚🦚 
ఎంత ఎత్తు ఎదిగినను
తోడు భగవంతుడిదే.....!
ఎంత లోతుకు పడినను
ఉద్ధరణ దేవుడిదే..........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 388
🦚🦚🦚🦚
అమాయకులకు సాయ
పడిన!  జన్మ సార్థకతే.....!
మాయకుల వెంటుంటే
జన్మ జన్మకు దుర్గతే.......!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 389
🦚🦚🦚🦚 
రాలిపోతున్నా మేలు
చేయడానికి! ఆకులు.....!
కోట్ల జీవుల వృద్ధికి
సరిపడా క్రొత్త చిగురులు...!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 390
🦚🦚🦚🦚 
ఎక్కువ చోట్ల ఆరంభ
శూరులు! అనేకులు......!
చివరి వరకు పనిచేసిన
వారు! కార్య సాధకులు...!!
 
                     (ఇంకా ఉన్నాయి)
కామెంట్‌లు