హరివిల్లు రచనలు కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,9440522864.
 హరివిల్లు 406
🦚🦚🦚🦚
బద్ధ విరోధులకైనను
వద్దు!మతిమరుపువ్యాధి...!
మేధ పెంచు పదవినోద
ఆటే!  అద్భుత ఔషధి........!!
 
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 407
🦚🦚🦚🦚
మేఘ గర్జన సరిపోదు
కుంభ వృష్టి కురవాలి.....!
ప్రగల్భ వరద పారదు 
అధికముగ సాయపడాలి..!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు408
🦚🦚🦚🦚
వీడో *వెర్రి* వాడని 
*హేళన* చేయవలదు.!
వాడి వెర్రి *వీడినచో* 
మనకుకుదింపుతప్పదు!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 409 
🦚🦚🦚🦚
పుస్తక ప్రతి హక్కులను
గౌరవించి నిలపాలి....!
మందుల ఫార్ములాలను
గుట్టుగ భద్రపరచాలి...!!
 
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 410
🦚🦚🦚🦚
పెళ్ళి రోజున తొడిగిన
మహిమ కలిగిన ఉంగరం....!
తళతళా మెరిసి చెరగని
వన్నె నిచ్చును సత్వరం.......!!
              ( ఇంకా ఉన్నాయి )
కామెంట్‌లు