జీవన సార్ధకత.- డా. పి.వి. ఎల్. సుబ్బారావు, 94410 58797.
128.
       దయ దగా అయింది,!

    కరుణ కాఠిన్యంగా మారింది! 

      ప్రేమ భ్రమగా నిలిచింది !

      గీర గర్వంగా గెలిచింది!
  
మానిని మానం దైవం కాచింది!

119.
     ఇంటి విశ్వాస దూలం చెద! 

     నిత్య సామగానం ఓ రొద!

మనిషి భుజాన అమ్ముల పొద! 

  పొంచి ఉన్నది ఓ పెద్దఆపద !

  మనిషికున్న ధైర్యమే సంపద!

120.
       మానవత్వం,
             జీవన సాగర గట్టు!

      నడపాలి నావ,
                 తీరం చేరేటట్టు!

     తెరచాప ,
           సరిదారి చూపెట్టు !

    తెడ్డు మీద,
           నీకు ఉండాలి పట్టు! 
  
   తెలుసుకుంటే గుట్టు ,
           బతుకు కాదు రట్టు!
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు