జీవన సార్ధకత.- డా. పివిఎల్ సుబ్బారావు,-9441058797.
 106.
        స్వాతి చినుకు,
         ఆలిచిప్ప ముత్యం! 
        మానవత్వం ఉనికి ,
              బతుకు సత్యం!
      సత్యమైన ,
           బతుకే శాశ్వతం !
    అది కీర్తి కాయంతో,
               ప్రకాశవంతం !
   మానవత్వం ,
   మనిషి పంచే అమృతం!
107.
       నేడు ఎన్నో,
        ప్రాకృతిక విపత్తులు !
     విశ్వానికి ,
             అశాంతి విత్తులు!
    వరదలు, భూకంపాలు,  
                   సునామీలు! 
    లావా ప్రవాహాలు ,
   పుడుతున్న విశ్వయుద్ధాలు !
  నిన్న మొన్నటి ,.
            కరోనా కరకు లీలలు!
108.
      కాస్త తెలివిగా,
       తెలుసుకుంటే ఇవన్నీ! 
     మానవత్వరాహిత్య ,
             ప్రత్యక్షసంకేతాలే! 
    అమానుషత్వ ,అరాచక,
             విజయ కేతనాలే !
   నీవు,మానవత్వ ,
   మహాయజ్ఞ సమిధ అవ్వు!
 ప్రకృతి ప్రశాంతత,
 అనుగ్రహఫలం నీకు ఇవ్వు!
_________
 నేటితో, 108 పూర్తి.
రేపు కొనసాగుతుంది.
;

కామెంట్‌లు