జీవన సార్ధకత.- డా. పివిఎల్ సుబ్బారావు, 9441058797.
115. 
       నా చిన్ని బొజ్జకు,
                   ‌. శ్రీరామరక్ష!

      ఎంతసేపు,
         బతుకంతా అదే దీక్ష !

      ఎవరి మీదనైనా ,
                ఉందా ఆపేక్ష !

     ఎంత సేపూ ,
     నీవు తిరిగేది ఒకటే కక్ష్య!

    జాగ్రత్త,
  నీ జీవితానికి తప్పదు పరీక్ష!

116.
      ఓ మనిషి!
    
    చీమలు పెట్టిన, 
        పుట్టలో పామై బతకకు !

      తేనె పట్టులో,
            ఒక బిందువైతే చాలు!

     పరాన్న జీవిగా,
                జీవితం గడపకు !

    పరులకు పరమాన్నం ,
           పంచే వాడివి కావాలి!

117.
      ఓ మనిషి !

     భోగాలకు ,
                 నిత్యం భోక్తవే !

    జనక్షేమ ,
           యజ్ఞాన సమిధవై !

    త్యాగ జీవన,
     సోమయాజివై నిలవాలి! 

    జీవితమంటే ,
       స్వయం సమర్పణం!
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు