జీవన సార్ధకత.;- డా. పి వి ఎల్ సుబ్బారావు, 9441058797.
136.
       పెద్ద చెరువు జలం ,
                          ఎండదు !

      పెద్దవాడి పాపం ,
                          పండదు!
 
       శిక్షలు,జైళ్ళు, 
              సామాన్యజనానికే!

      వాయిదాలు,బైయిళ్ళు,
,                  ఓ నిజ వర్గానికే!

     కలియుగాన బతుకు,
       సొంత బలం ఉన్నోళ్ళకే!

137.
      ఆమె చేతి కత్తి ,బొండాలు,
              భలే నరుకుతుంది! 

      అవి అమ్ముకుంటూ,
           నీతిగా బతుకుతుంది!
 
     తనపై చేయివేస్తే మటుకు,
          ఆ చెయ్యి నరికేస్తుంది!

    స్వీయ రక్షణలో,
    న్యాయమూర్తి అవుతుంది! 

   క్రమశిక్షణలో నేరస్తురాలిగా,    
      కోర్టులో లొంగిపోతుంది!

138.
      వాడు బురదలో పుట్టి , బురదలోనే  బతుకుతున్నాడు!
 
     ఓనాడు, పద్మమై ,
        వికసించి పరిమళిస్తాడు!
 
    నీవు బురద రాసుకొని,    
                 బతుకుతున్నావు!
 
   నిన్ను అందరూ ,
        దూరంగానే ఉంచుతారు! 

   బురద ఒక్కటే అయినా,    
        ఫలితాలు భిన్నమే మరి!
‌_________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు