శ్రీ రాముడు ; కొప్పరపు తాయారు
1)సుతీ‌ష్ణం  చ  అపి అగస్త్యం  చ అగస్త్య బ్రాతరం సదా !
అగస్త్య వచ నాత్  చ  ఏవ జగ్రాహ  ఐంద్రం  శరాసనం !
ఖడ్గం చ పరమ ప్రీతః తూణీ చ అక్షయ సాయకౌ !
వసతః తస్య రామస్య వనే వన చరైః సహ!
3)ఋషయః అబ్యాగమన్ సర్వే వధాయ అసర రాక్షసాం !
స తేషాం ప్రతి శుశ్రావ రాక్షసానాం తథా వనే !

శ్రీరాముడు  అగస్త్యుని ఆదేశానుసారం ఆయన నుండి ఇంద్ర చాపమును  ఖడ్గమును
  అక్షయములైన బాణములు గల తూణీరములను,
గ్రహించి ప్రేమ ప్రీతుడాయెను..వనవాసులతో గూడి
సీతాలక్ష్మణులతో, శ్రీ రాముడు దండకారణ్యమున
నివసించు చుండగా,  ఆ పరిసరములలో నున్న, ఋషీశ్వరులు అందరును,తమను సాధించుచున్న
రాక్షసులను వధింపమని కోరుటకై శ్రీరాముని కడకు
విచ్చేసిరి. 
       శ్రీరాముడు దండకారణ్యమున నివసించుచున్న
ఆ మునులు యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించను.
       అగ్ని తుల్యులైన ఆ ఋషీశ్వరుల యెదుట
ఆవనములోని రాక్షసులను అందరినీ యుద్ధమున
మట్టు పెట్టెదను,  అని అతడు ప్రతిన బూనెను .
                   శ్రీ రాం

కామెంట్‌లు