* విజయదశమి గీతం *- కోరాడ నరసింహా రావు !
 పల్లవి :-
      అహంకార మా మహిషాసురుడు... తన 
  అరిషడ్వర్గపు  అనుచరులతో 
  ఈ  దేహ  క్షే త్రముపై.... 
     దండెత్తి నాడు... !
 మంత్రి  బుద్ది మాటను విన నీయకుండ, మనోరాజును... 
 లొంగ దీసినాడు...అసురుడు
   అసురుడు  లొంగదీసి నాడూ 
        " అహంకార మా..... " 
చరణం :-
        బుద్ది,  సేనాపతి యౌ ఆత్మ ను  గూడి... మూల శక్తిని మేల్కొల్ప గా...బయలు దేరె నపుడు, ఆత్మ బయలుదేరె నపుడు !
     మూలాధార, స్వాధిష్ట మణి పూరకముల అసురులతో, పోరున జయించెను,  ఆత్మ పోరున జయించెను !
     అనాహత, విసుద్ధము లనూ దాటి ఆజ్ఞను చేరినది... 
  ఆత్మ ఆజ్ఞను చేరినదీ.. !!
      *అహంకారామా...... "
చరణం :-
          ఇదా - పింగళులు  తోడై రాగా, ఆత్మ  సుషుమ్న ద్వారమునున్న మహిషుని,  నిర్జించినాది  ఆత్మ విజయము పొందినది !
     సహస్రార పరమాత్మను జేరి 
  ఆనందించింది, ఆత్మ పండగ జేసినది... దశమి పండగ జేసినదీ..!! దశమి పండగ జేసినది.. !!!
       *******
కామెంట్‌లు