* కోరాడ మినీలు *

    * నిజ కవి *
                   ***
వీడు  వ్రాసింది.... 
  మీకు నచ్చితే... సంతోషమే 
    గానీ..కేవలం, మీకు నచ్చాలని... 
    మీరు మెచ్చాలని... 
      వీడెప్పుడూ... వ్రాయడు !
       ******
       @ కవిత్వమంటే.... !
            *****
యతులు - ప్రాసలు.... 
  గణాలు - వృత్తాలు.... 
 కేవల అలంకారాలు కాదు !
  అది, హృదయ స్పందనలకు 
    ఆత్మ కళాత్మక ప్రతిస్పందన!!
        ******
      @ కవిత్వార్థపరమార్ధం ... !
             ****  
కర్త, శ్రోత...
  ఇరువురినీ రంజింపజేసి... 
  అలౌకికానంద పారవశ్యంలో 
    ఓల లాడించ గలిగటమే ..... 
     నిజమైన కవిత్వానికర్ధం !!
         *******
కామెంట్‌లు