శ్రీరాముడు ; కొప్పరపు తాయారు
 తత్ర ఏవ వసతా జనస్థాన నివాసినీ |
విరూపితా శూర్పణఖా రాక్షసీ కామ రూపిణి !
తతః శూర్పణఖా వాక్యాత్ ఉద్యుక్తాన్ సర్వ రాక్షసాన్ 
నిజఘాన రణే రామః తేషాం చ ఏవ పద అనుగాన్ !
వనే తస్మిన్ నివసతా జనస్థాన నివాసినాం !
ఆ దండకారణ్యమున రావణుని సేన నివాస స్థానమున శూర్పణక అను రక్కసి నివసించు గుండెను.
     శ్రీరాముడు  లక్ష్మణుని చే కామరూపిణి అయినా ఆ రాక్షసి  యొక్క ముక్కు చెవులు కోయించి , ఆమెను వికృత రూపను  గావించెను.
          అనంతరం శూర్పణఖచే  రెచ్చగొట్టబడిన
ఖరుడు, దూషణుడు,త్తిసురుడు అను రాక్షస ప్రముఖులు అసంఖ్యాక రాక్షసులతో గూడి  యుద్ధ సన్నద్ధులై వచ్చిరి. అంతట రాముడు ఒక్కడే జనస్తాన నివాసులైన ఖర ,దూషణ, త్రిశరులను, రణభూమికి బలి గావించెను.
                   శ్రీరాం
                  ***

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం