కారణ జన్ముడు గాంధీ.... !;- ... కోరాడ నరసింహా రావు.

 యే కార్యం కోసం పుట్టాడో... 
. ఆ కార్యం పూర్తి కాగానే... 
  ఏ పదవులనూ ఆశించక... 
 తన నిష్కామకర్మ తత్వాన్ని.. 
  నిరూపించి.... సబర్మతిలో... 
 తాను పరమాత్మ చింతనతో... 
రఘుపతి రాఘవ రాజారాం... 
  పతీత పావన సీతారాం.... 
 అని... చింతనలో తానుండగా 
  పేలెను తుపాకి... !
  గాంధీజీగుండెల్లోకి...
దూసుకు పోయెను తుపాకిగళ్ళు... !!
  
చంపవచ్చిన వానినీ.... 
  క్షమించమనగల... 
    ఔదార్యమూర్తీ.... !
 హే రామ్... హే రామ్.... 
 అంటూనే తరలి పోతున్నావా 
   నువ్ కలలు గన్న... 
    స్వరాజ్యం కాదిది... !
  కుట్రలు - కుతంత్రాలు 
   అన్యాయాలు - అక్రమాలకు 
  నెలవైనది.. !!
    వెనుదిరివి నువ్ చూడబోకు 
  చూసినా నువ్ మరలిరాకు !
 వచ్చినా... నోరువిప్పబోకు !!
      *******

కామెంట్‌లు