* కోరాడ నానీలు *

  అరిషడ్వర్గం తో.... 
  కూడి అహంకారం... 
     స్వైర విహారం... !
   జీవుడు దేవుడు  దూరం !!
         *******
అహంకారాధముడు .... 
   మహిషా సురుడు !
 దేహ రాజ్యముపై.... 
   దండెత్తినాడు... !!
     *******
మనో రాజును... 
  లొంగదీసుకుని.... 
.  షట్చక్రములను... 
    ఏలు చుండెను !
   *******
 బుద్ది  సేనాపతి యౌ 
   జీవుని గూడగ ... 
...ఆరు చక్రములు ... 
   విముక్తి నొందెను  !
    ******
 వివేకంతో  జీవుడు 
    మేల్కొంది శక్తి !
  నవరాత్రి  సమరం 
    అసురమరణం !!
   *******
దుర్మార్గ దురాగంతో... 
  కలిగిన ఖేదం... 
 మంచి  గెలుపుతో.... 
  వచ్చెను మోదం !
    ******
ఏకమనేకమై....
  అనేకమేకమై..... 
    దుష్ట సంహారం.... 
    విజయానందోత్సాహం ... !
   ********
  విజయోత్సాహం... 
  దశమి ఉత్సవం. !
 పరమాత్మ సంగమం... 
 ఆత్మానందార్ణవం.. !!
    ******
కామెంట్‌లు