చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 సత్యముపలుకుచుగాంధీ  
 నిత్యమురామాయణమ్ము-నింపుగజదివీ                                     
సత్యమునాయుధముగతా    
నిత్యముపోరాడిగెలిచె-నిండుగస్వేచ్ఛా.                                          
   *.    *.      *.     *.  *.      

కామెంట్‌లు