ఈనాటి నేత తీరు ;- డి.వినాయక్ రావు M.A, MEd భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్: 9440749686
 చం:కొనగలడండి వోటు ప్రజ కోరినదిచ్చియు నేత ,మారుగా
తను ప్రజనుండి దండుకొను దండిగ దుడ్డును లంచ గొండియై 
వినడుగ లోకు లొందె వెత  వెర్రిగ మారగ డబ్బు లోలుడై 
కనడుగ కష్టనష్టములు కాసుల కామము గప్ప కన్నులన్
కామెంట్‌లు