పార్టి మార్చిన నేత తీరు;- డి.వినాయక్ రావు M.A, MEd భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్: 9440749686
 ఉ:కండువ మార్చు నాయక ప్రగండముపై తను మార పార్టి, తా
నుండని , నచ్చనట్టిదియు నొచ్చ మనంబు క్షణాలలోన వా
గ్దండము జేయు నక్కసును గ్రక్కును తాయగు పాత పార్టిపై      
భండన జేయు యోద్ధగను ప్రక్కన బెట్టగ నీతి న్యాయముల్

కామెంట్‌లు