పెద్దలు మాటలు దీవెనలు;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
పెద్దలను గౌరవిస్తే
దీవెనలే మెండుగా
కొండ వోలె ఉంటాయి
బ్రతుకంతా అండగా

పెద్ద వారి బాటలోన
పయనిస్తే బహు క్షేమము
వారు చెప్పు మాటలోన
దాగుండును ఆనందము

అనుభవాల ఆనవాలు
వృద్ధులే లోకంలో
వారుంటే చాలు చాలు
కుటుంబాన మేలు మేలు

చిన్నారుల నేస్తాలు
వయసు మీరిన పెద్దలు
రాను రాను అవుతారు
స్వభావంలో పసి పిల్లలు

కామెంట్‌లు