జ్ఞానము విలువైనది;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
శ్రేష్టమైనది జ్ఞానము
కలుగజేయును గౌరవము
జీవితంలో జీవము
అన్నింటిలో అమూల్యము

అభివృద్ధికి ఆధారము
సమస్యలకు పరిష్కారము
చక్కబెట్టును  పరిస్థితులు
మార్చివేయును స్థితిగతులు

జ్ఞానం లాభదాయకము
బ్రతుకులో స్వర్గధామము
కల్పిస్తుంది అవకాశము
ఎక్కిస్తుంది అందలము

తెలుపుతుంది మర్మాలను
కదిలిస్తుంది హృదయాలను
జ్ఞానమెంతో బలమైనది
సంపద కన్నా విలువైనది

చేస్తుంది మహనీయులు
చేయిస్తుంది గొప్ప పనులు
ఘనతకు మూలం జ్ఞానము
పెంచుతుంది మనోధైర్యము

జ్ఞానము కాంతి రూపము
జీవితాల్లో మణి దీపము
భగవంతుని ప్రతిబింబము
జ్ఞానము లేకున్న శూన్యము

జ్ఞానముంటేనే క్షేమము
బ్రతుకులగును సుభిక్షము
జ్ఞానంతో అన్ని సాధ్యము
ఎదుగులకు ఏకైక మార్గము

అపారమైనది జ్ఞానము
అది లేక అంధకారము
జ్ఞాన సాధన చేసుకొనుము
ఉన్నతికి చేరుకోనుము

కామెంట్‌లు