చిన్నారులు;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
పాఠశాల తోటలోన
పరిమళించే  కుసుమాలు
అక్షరాల బాటలోన
సాగిపోవు చిన్నారులు

చదువులమ్మ ఒడిలోన
ఆడుకొనును పసి పిల్లలు
గుడిని బోలిన బడిలోన
చదువుకొనును సంపన్నులు

గురుదేవుల సన్నిధిలో
విద్యనొందు విద్యార్థులు
జ్ఞానమనే వెన్నెల్లో
విహరించే కపోతాలు

సమ సమాజ స్థాపనకు
సిద్ధమయ్యే బాలలు
అజ్ఞానం తరిమికొట్టు
విజ్ఞాన కాగడాలు

అల్లరితో అలరించే
మల్లెపూల పరిమళాలు
ఎల్లరికి ఇష్టమయ్యే
పిల్లలంటే వేల్పులు

పాఠశాల గగనంలో
ప్రకాశించే తారకలు
మమకారపు సదనంలో 
ముద్దులొలికె చంద్రికలు

కామెంట్‌లు