*శ్రీ శివ ప్రాతస్స్మరణము*
 *ప్రాతర్భజామి శివమేక మనంతమాద్యం*
*వేదాంత వేద్యమనఘం పురుషం మహాంతం*
*నామాది భేదరహితం షడ్భావశూన్యం*
*సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయం!!*   3

*ప్రాతః సముత్థాయ శివం విచింత్య*
*శ్లోక త్రయం యేనుదినం పఠంతి*
*తే దుఃఖజాతం బహుజన్మ సంచితం*
*హిత్వాపదం యాంతి తదేవశంభో!!*  4
       
         *ఇతి శ్రీ శివ ప్రాతస్స్మరణము*        

*ఇతి శివమ్*

*శివో రక్షతు! శివో రక్షతు!! శివో రక్షతు!!!*

..... ఓం నమో వేజ్ఞ్కటేశాయ

Nagarajakumar.mvss

కామెంట్‌లు