* కోరాడ మినీలు *
     @ వాడు  -  వీడు.. !
...          ****
నటనలో... జీవిస్తాడు  !
   వాడికి... కష్టాలెన్నో... !!
జీవితంలో.... నటిస్తాడు... !
    వీడికి  సుఖాలే... అన్నీ.. !!
        *****
         *  యే  కొందరో.... ! *
              *****
ఎందరెందరో.... గొప్ప - గొప్ప 
  కవులు, రచయితలు, కళాకారులు !
అందరి లో...... ఏ కొంద రో 
  ఉత్తమ కవులు, రచయితలు, కళాకారులు !
వారు, వారికోసమే బతుకుతారు !
   వీరు  సమాజం కోసం జీవిస్తారు !!
     *******
     అదీ... ఓ బతుకేనా..!? 
         ******
కేవలం, తాముబతకటం కోసమే బతుకుతారు.. కొందరు 
ఇతరుల బ్రతుకుకోసం... 
  సహకరిస్తారు మరికొందరు 
    ఇదికదా... బ్రతుకంటే... !
      అదీ... ఓ  బతుకేనా... !?
.      ******
... కోరాడ నరసింహా  రావు !
కామెంట్‌లు