*శ్రీ మచ్ఛంకరాచార్య కృతమ్ - శ్రీ శివ మానస పూజా*

 *ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం*
*వీణాభేరీ మృదంగ కాహల కలా గీతం చ నృత్యం తథా*
*సాష్టాంగం ప్రణతిః స్తుతి ర్బహువిధా హ్యేతత్సమస్తం మయా*
*సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో! పూజాం గృహాణ ప్రభో!!*  3

*ఇతి శివమ్*

*శివో రక్షతు! శివో రక్షతు!! శివో రక్షతు!!!*

..... ఓం నమో వేజ్ఞ్కటేశాయ

Nagarajakumar.mvss
కామెంట్‌లు