"తెలిసిందా మీకు పిల్లలూ.. !"- . కోరాడ నరసింహా రావు !
 పిల్లలూ... సరదా.. సరదా గా.. 
మనమంతా... మతాబులు, చుచ్చు బుడ్లతో... బాణసంచా కాల్చి..., 
     దిబ్బు -  దిబ్బు  దీపావళి... 
  మళ్ళీ వచ్చే  నాగుల చవితీ 
  అన్నాము  కదా.... !
   ఇదిగో....ఈ రోజే...ఆ నాగులచవితి !!
వేకువ జామునే  లేచాము... 
 తలలకు స్నానము చేసాము, 
  పూజాద్రవ్యములన్నీ తీసుకు 
  పుట్ట వద్దకు వచ్చాము... !
ముందుగా... అమ్మ  పుట్టను
  మంచినీళ్ళతో శుద్ధి చేసి... 
చోడిపిండిని చల్లి... పుట్టకు పసుపు, కుంకుమలద్ది..., 
  దీపము వెలిగించి..., 
  పత్రీ, పూలతో పూజను చేసి,
    అందరమూ...., 
 పుట్టలో కోడి గ్రుడ్లను,ఆవుపాలను , నువ్వు చిమ్మినీ. ముద్దలను, ముదురు తాటి గుజ్జులను వేసి... భక్తి, శ్రద్దలతో నమస్కరించి, బాణ సంచాను కాల్చుదము !
  అసలీ  నాగులచవితిని మనము, ఎందుకు చేయు  దుమో... 
.  తెలియునా మీకు పిల్లలూ ?
 నరులకూ - నాగులకూ.. 
  వచ్చిన వైరము  తొలగించ... 
 ఇరువురికీ బంధువైన ఆస్తికముని తగవు తీర్చగా... 
 ఆ మైత్రికి గుర్తుగ.... మనము 
  మనమీ నాగులచవితిని... 
  జరుపుకొను చున్నాము... ! 
    తెలిసిందా... మీకు  పిల్లలూ 
 మన పెద్దలు చేసే పండుగలు 
మనమూ చెయ్యాలి ఎప్పుడూ !!
      *******
కామెంట్‌లు