ప్రేమధార;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్

 నీ ప్రేమధార
నీ కంటిచూపులోంచి 
నా హృదయంలోకి
ప్రవహిస్తోంది
అందుకే
నీవే నా చూపువయ్యావు
నీ ప్రేమధార
నీ నోటిమాటల్లోంచి
నా మనసులోకి ప్రవహిస్తోంది
అందుకే 
నీవే నా శబ్దానివయ్యావు
నీ ప్రేమధార
నీ స్పర్శలోంచి 
నా అంతరంగంలోకి ప్రవహిస్తోంది
అందుకే
నీవే నా మధురానుభూతివయ్యావు
నీ ప్రేమధార
నీ నిశ్వాసలోంచి
నా శరీరంలోకి ప్రవహిస్తోంది
అందుకే నీవే నా ఊపిరివయ్యావు 
అందుకే ప్రియా!
నువ్వే నేను!!
*********************************

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం