పటేల్ ; -కోరాడ.

 ఎవరి మగ్గానికి వారే...సేనాపతు లనుకునే రోజులు కావని..., 
.  నిరంకుశ, నియంతృత్వ పాలనకు చరమగీతం పాడేసి  నా.......ఇంకా.... మేము రాజులం - జమీందారులం... 
.మా అధికారాన్ని మేం వదలుకోలేం..., 
.మేం పాలకులం... పాలితులం కాలేమంటూ...., 
  విర్రవీగిన సంస్థానాలను.... 
 చతురతతో... విలీనం చేసిన నిజ సర్దారువయా నీవు !
      తేజోమార్తాoడుని.... 
 పిడికిట మూసేయాలనుకునే 
పక్షపాత బుద్దులకు...బుద్దొచ్చేలా... 
   బాధ్యతలు నిర్వర్తించి... 
  భళిరా అనిపించుకున్న మేరు నగధీరా.... !
    నీ కివె... ఈ భరత జాతి పలుకుతున్నహార్దిక  జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 

కామెంట్‌లు