*శ్రీ మచ్ఛంకరాచార్య కృతమ్ - శ్రీ శివ మానస పూజా*
 *ఆత్మాత్వం గిరాజామతిః సహచరాః ప్రాణాః శరీరం గృహం*
*పూజా తే విషయోవ భోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థతిః*
*సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణవిధిః స్తత్రాణి సర్వాగిరో*
*యద్యత్కర్మకరోమి తత్తదఖిలం శంభో! తవారాధనమ్!!*  3

*ఇతి శివమ్*

*శివో రక్షతు! శివో రక్షతు!! శివో రక్షతు!!!*

..... ఓం నమో వేజ్ఞ్కటేశాయ

Nagarajakumar.mvss

కామెంట్‌లు